ແພັກເກັດການສາກລົດໄຟຟ້າ

ບໍລິການສາກລົດໄຟຟ້າຂອງໂລກ້າມີແພັກເກັດໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ບໍລິການໄດ້ເລືອກ ເພື່ອໃຫ້ຜູ້ໃຊ້ປະຢັດເງິນໃນການສາກລົດເພີ່ມຂຶ້ນ

Appset image

ປຽບທຽບຄວາມປະຢັດໃນການສາກ 10ຄັ້ງ ຂອງແຕ່ລະແພັກເກັດ

Appset image
Appset image

Get LOCA EV Now!

AppstoreGoogleplay * Requires iOS 12.1 or higher *Android 6 or higher