ປະກັນໄພລົດໃນແອັບໂລກ້າ ໃຫ້ການຄຸ້ມຄອງຫຍັງແນ່?

ໂລກ້າອໍານວຍຄວາມສະດວກໃຫ້ທຸກທ່ານໃນການຊື້ປະກັນໄພງ່າຍໆຜ່ານແອັບໂລກ້າ

ປະກັນໄພພາຫະນະ ສໍາລັບຜູ້ທີ່ມີການໃຊ້ພາຫະນະເປັນປະຈໍາ ເພື່ອຫຼຸດຜ່ອນຄວາມສ່ຽງຄ່າໃຊ້ຈ່າຍທີ່ອາດເກີດຂື້ນໄດ້ໃນອຸບັດຕິເຫດທາງລົດ.

ການຊື້ປະກັນໄພພາຫະນະໃນແອັບໂລກ້າສາມາດເລືອກຮັບການຄຸ້ມຄອງໃດແດ່?

ຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີ່ສາມ, ຄຸ້ມຄອງຄົນຂັບຂີ່ ແລະ ຄຸ້ມຄອງການຊົດເຊີຍ

I. ການຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີສາມແມ່ນຫຍັງ?

– ການຄຸ້ມຄອງຄູ່ກໍລະນີ (ຕົວຢ່າງ: ຜູ້ທີ່ໄດ້ຮັບຄວາມເສຍຫາຍຈາກອຸບັດຕິເຫດ ຫຼື ຜູ້ທີ່ພາໃຫ້ເກີດອຸບັດຕິເຫດທີ່ບໍ່ໄດ້ໝາຍເຖິງຕົວທ່ານເອງ)

– ການຄຸ້ມຄອງຄົນທີ່ຮ່ວມທາງໃນລົດ ຫຼື ຄົນຂັບທີ່ບໍ່ແມ່ນເຈົ້າຂອງລົດກໍສາມາດໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງ.

– ການຄຸ້ມຄອງຄົນທີ່ສັນຈອນຢູ່ຕາມຖະໜົນຫົນທາງ.

 • ບຸກຄົນທີສາມຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແນວໃດແດ່?
  1. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍຄື: ເສຍຊີວິດ ຫຼື ພິການຖາວອນ, ໃນນີ້ລວມທັງຄ່ານອນໂຮງໝໍເຊິ່ງຕ້ອງໄດ້ຮັບການປິ່ນປົວເກີນ 24 ຊົ່ວໂມງ.
  2. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງດ້ານວັດຖຸ.
  3. ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງຜົນກະທົບ ຫຼື ຄວາມເສຍຫາຍທີ່ໄດ້ຮັບຈາກອຸບັດຕິເຫດ.

II. ການຄຸ້ມຄອງຄົນຂັບຂີ່ແມ່ນຫຍັງ?

– ການຄຸ້ມຄອງເຈົ້າຂອງລົດ ຫຼື ບຸກຄົນທີ່ຊື້ປະກັນໄພ

 • ຄົນຂັບຂີ່ຈະໄດ້ຮັບການຄຸ້ມຄອງແນວໃດແດ່?
  1. ການຄຸ້ມຄອງຄວາມເສຍຫາຍທາງຮ່າງກາຍຄື: ເສຍຊີວິດ ຫລື ພິການຖາວອນ.
  2. ການຄຸ້ມຄອງຄ່າປິ່ນປົວເມື່ອໄດ້ຮັບບາດເຈັບ.
  3. ການປົກປ້ອງສິດ ແລະ ການຮຽກຮ້ອງແທນຄືນຕໍ່ຊັບສິນຂອງທ່ານ ລວມເຖິງໂຕລົດທີ່ໄດ້ຮັບ ຄວາມເສຍຫາຍ.

III. ການຄຸ້ມຄອງຄ່າຊົດເຊີຍແມ່ນຫຍັງ? 

– ການຄຸ້ມຄອງຄ່າຊົດເຊີຍລາຍວັນລະຫວ່າງສ້ອມແປງລົດ

 • ຈະໄດ້ຮັບການຊົດເຊີຍແບບໃດ
  1. ການຄຸ້ມຄອງຄ່າຊົດເຊີຍລາຍວັນສູງສຸດ 30 ວັນຕໍ່ອຸບັດຕິເຫດ.
  2. ການຄຸ້ມຄອງຄ່າຊົດເຊີຍລາຍວັນ 2 ອຸບັດຕິເຫດຕໍ່ປີ.

 

ປະກັນໄພອອນລາຍຈາກໂລກ້າ ສາມາດໃຫ້ເຮົາເລືອກການຄຸ້ມຄອງໄດ້ເອງເລີຍ ບໍ່ວ່າຈະເປັນປະກັນໄພລົດທີ່ເຮົາສາມາດເລືອກຊື້ແພັກເກັດການຄຸ້ມຄອງ ທີ່ເຂົ້າກັບການຂັບຂີ່ຂອງເຮົາໃຫ້ຫຼາຍທີ່ສຸດເຊັ່ນວ່າ: ຖ້າລົດເຮົາບໍ່ແມ່ນລົດທີ່ມີຄ່າໃຊ້ຈ່າຍໃນການສ້ອມແປງສູງ ກໍເລືອກເອົາການຄຸ້ມຄອງຕໍ່ຕົວເອງ ແລະ ລົດບໍ່ສູງຫຼາຍ ຫຼື ເຮົາສາມາດເລືອກທີ່ຈະບໍ່ເອົາແພັກເກັດນີ້ເລີຍໄດ້, ແຕ່ຖ້າເຮົາຢາກໃຫ້ມີການຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີສາມສູງ ກໍສາມາດເລືອກວົງເງິນຄຸ້ມຄອງໄດ້ ເພາະບຸກຄົນທີສາມບໍ່ແມ່ນພຽງແຕ່ຄູ່ກໍລະນີ ແຕ່ຍັງລວມເຖິງຄົນທີ່ໂດຍສານໄປນຳຄູ່ກໍລະນີ ລວມທັງຜູ້ທີ່ໂດຍສານໄປນຳເຮົາເຊິ່ງອາດເປັນຄົນໃກ້ໂຕ ຫລື ຄົນໃນຄອບຄົວອີກດ້ວຍ.

ເມື່ອເຮົາບໍ່ຢາກໃຫ້ຄຸ້ມຄອງຕົວເອງຫຼາຍ ແລະ ຢາກຄຸ້ມຄອງບຸກຄົນທີສາມໃຫ້ສູງ ກໍສາມາດປັບແຕ່ງແພັກເກັດໃນປະກັນໄພໂລກ້າໄດ້ເລີຍ ໂດຍທີ່ແອັບຈະຄຳນວນລາຄາໃຫ້ພ້ອມວ່າ ຄູ່ແພັກເກັດທີ່ເຮົາເລືອກມີລາຄາລວມເທົ່າໃດ? ພ້ອມນັ້ນໃນປະກັນໄພລົດ ຍັງມີແພັກເກັດເສີມກໍຄືເງິນຄຸ້ມຄອງຊົດເຊີຍລາຍໄດ້ຕໍ່ວັນລະຫວ່າງການສ້ອມແປງລົດເຮົາ ເພື່ອທີ່ເຮົາຈະສາມາດມີລາຍໄດ້ຊົດເຊີຍໄດ້ ຕອນທີ່ລົດເຮົາຢູ່ທີ່ອູ່ແປງລົດ. ນັ້ນຄືການຄຸ້ມຄອງທີ່ໂລກ້າມອບໃຫ້ເຮົາໄດ້ ໂດຍແຕກຕ່າງຈະປະກັນໄພທົ່ວໄປ.

ການຊື້ປະກັນໄພຜ່ານແອັບໂລກ້າສາມາດຊໍາລະຜ່ານລະບົບອອນລາຍ, ເລືອກແພັກເກັດໄດ້ຕາມຄວາມຕ້ອງການ ແລະ ຮັບການຄຸ້ມຄອງຈາກປະກັນໄພໃນທັນທີ.

ຊື້ປະກັນໄພໂລກ້າແມ່ນບໍ່ໄດ້ຮັບແຕ່ພຽງການຄຸ້ມຄອງເທົ່ານັ້ນ ເພາະທຸກໆ 1,000 ກີບ ຂອງລາຄາປະກັນທີ່ເຮົາຊື້ ແມ່ນເຮົາຈະໄດ້ 1 ຄະແນນຕໍ່ 1,000 ກີບ. ແລ້ວຄະແນນນັ້ນເອົາໄປເຮັດຫຍັງໄດ້ແນ່ລະ? ເຮົາສາມາດນຳຄະແນນນີ້ ໄປແລກຂອງລາງວັນຕ່າງໆຈາກໂລກ້າໄດ້ ແລະ ລວມທັງໃຊ້ແລກຮັບສ່ວນຫຼຸດອາຫານ ຫຼື ສິດທິພິເສດຕ່າງໆຈາກຮ້ານຄ້າທີ່ເຂົ້າຮ່ວມກັບໂລກ້າໄດ້.

 

ຊື້ປະກັນສຸຂະພາບກັບໂລກ້າມື້ນີ້ ຮັບທັນທີສ່ວນຫຼຸດ 30% ພຽງໃຊ້ລະຫັດ APA30 ໃນແອັບ.

 

 

ຕົວຢ່າງ: ວິທີການຊື້ປະກັນໄພໃນແອັບໂລກ້າງ່າຍໆພຽງ 4 ຂັ້ນຕອນເທົ່ານັ້ນ!

Related Posts

How does LOCA store your Credit Card information? and can you trust LOCA?

One of the top question being asked by our LOCA users are related...

แอปพลิเคชัน เดียวไปที่ไหนก็ได้ในเวียงจันทน์ LOCA บริการเรียกรถแท็กซี่ และ รถยนต์ส่วนตัว

แอปพลิเคชัน เดียวไปที่ไหนก็ได้ในเวียงจันทน์ LOCA บริการเรียกรถแท็กซี่ และ รถยนต์ส่วนตัว