Traffic Alert

ການເດີນທາງໃນບຸນທາດຫຼວງ

ໃນຊ່ວງວັນທີ 4-8 ພະຈິກ 2022 ແມ່ນເປັນການສະເຫຼີມຫຼອງບຸນທາດຫຼວງ ເຊິ່ງເຮັດໃຫ້ຫຼາຍເສັ້ນທາງໃນບໍລິເວນພະທາດຫຼວງນັ້ນ ແມ່ນມີການຈາລະຈອນທີ່ຕິດຂັດ ແລະ ຕ້ອງໃຊ້ເວລາໃນການເດີນທາງດົນ ເພື່ອຫຼີກລ່ຽງການສັນຈອນນັ້ນແມ່ນສາມາດກວດເບິ່ງເສັ້ນທາງຕ່າງໆໄດ້ທີ່ແອັບພລິເຄຊັນ Google Maps.

  1. ວາງແຜນການເດີນທາງກ່ອນເວລາທີ່ຈະໄປຕົວຈິງກ່ອນປະມານ 20 ນາທີ ເພື່ອເວລາທີ່ຫຼ້າຊ້າ.
  2. ຫຼີກລ້ຽງການສັນຈອນໃນເສັ້ງທາງຫຼັກບໍລິເວນອ້ອມແອ້ມທາດຫຼວງ.
  3. ບາງເສັ້ນທາງແມ່ນຖືກປິດກັ້ນ ເຮັດໃຫ້ອາດຕ້ອງໄດ້ເດີນທາງອ້ອມ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍຂຶ້ນ.

ຂໍໃຫ້ທ່ານມີຄວາມມ່ວນຊື່ນໃນທຸກຊ່ວງເທດສະການກັບໂລກ້າ.

 

Traveling in That Luang Festival

November 4-8, 2022 is the celebration of the That Luang Festival, which makes many roads in the That Luang area have traffic jams and there might take a long time to travel. To avoid traffic, you can check the roads on Google Maps.

1. Plan the trip before the time to go about 20 minutes before the late arrival time.

2. Avoid traffic on the main road around That Luang.

3. Some roads are blocked which may require detours and more time.

 Wish you enjoy every festival with Loca.

That Luang Map and The traffic map.

Related Posts

เที่ยวหลวงพระบางไปกับ LOCA

ไปหลวงพระบางเมืองมรดกโลก ต้องได้ไปที่ไหนบ้าง? โลก้าแนะนำสถานที่ท่องเที่ยว, ร้านอาหารที่ไม่ควรพลาดเมื่อได้ไปหลวงพระบาง   วัดเชียงทอง เป็นวัดที่สำคัญ และ งดงามที่สุดแห่งหนึ่งของลาว ถูกสร้างขึ้นในสมัยพระเจ้าไชยะเศรษฐติลาต เป็นสถาปัตยกรรมที่งดงาม ยังคงศิลปะ วัฒนธรรมอันดีงามของลาว...

Promote your business with us for free!

Promote your business with us for free! LOCA would like to invite the...